Oferta

Balometr PH-721

Sporządzimy protokół dla Sanepid

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą

W szczególności wykonujemy prace związane z instalacjami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi:

 • Pomiary skuteczności wentylacji – protokoły odbiorowe dla Sanepid, Nadzoru Budowlanego, w ramach wymaganych okresowych przeglądów budynków,
 • Pomiary wydajności układów wentylacyjnych – bilanse powietrza wentylacyjnego dla biur, hal, magazynów, szpitali, klinik, garaży, itp.,
 • Pomiary instalacji wentylacyjnych niskociśnieniowych, w tym rekuperatorów w zastosowaniach domowych z wykorzystaniem balometru kompensacyjnego DIFF,
 • Pomiary wentylacji w strefach zagrożonych wybuchem (lakiernie, magazyny farb, zakłady chemiczne, oczyszczalnie ścieków i in.) za pomocą anemometru skrzydełkowego µAS4 w wykonaniu przeciwwybuchowym (EX) oraz mikromanometru różnicowego DMU-D1/JB firmy CRESSTO z zestawem sond przepływowych,
 • Pomiary prędkości przepływu (wydajności) powietrza zanieczyszczonego cząstkami stałymi, które powodują duże zapylenie (spaliny, instalacje odpylające) z zastosowaniem specjalistycznych rurek prostych typu 160S współpracujących z mikromanometrem EBT-721,
 • Pomiary powietrza wentylacyjnego w fermach drobiu – bilans powietrza, pomiary temperatury i wilgotności, pomiary stężenia dwutlenku węgla CO2 i amoniaku NH3,
 • Pomiary szczelności instalacji wentylacyjnych z zastosowaniem nowoczesnego zestawu pomiarowego DP 700 firmy WÖHLER: próby szczelności instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych według DIN EN 12599; pomiar szczelności według DIN EN 14134; pomiary klasy szczelności zgodnie z DIN EN 13779 systemów kanałów wentylacyjnych i komponentów zgodnie z normami DIN EN 1507, DIN EN 12237, DIN EN 13403, jak również DIN EN 13180,
 • Pomiary hałasu od urządzeń oraz instalacji całkującym za pomocą miernika poziomu dźwięku 1 klasy DSA-50 firmy Sonopan (każdorazowo przeprowadzana jest jego kalibracja za pomocą kalibratora 1 klasy KA-50).

Pomiary wentylacji wykonujemy wysokiej klasy przyrządami pomiarowymi, m.in. takimi jak: balometr PH721 firmy TSI/AIRFLOW z zestawem dzwonów pomiarowych (42 ... 4250 m³/h), balometr LoFlo firmy ALNOR (17 ... 850 m³/h), balometr kompensacyjny DIFF firmy OBSERVATOR (10-400 m³/h), mikromanometr EBT721 firmy TSI/ALNOR (±3735 Pa, 0.125 ... 40 m/s)  z zestawem sond Pitota firmy DWYER, anemometr skrzydełkowy µAS4 z wysięgnikiem WK6 w wykonaniu przeciwwybuchowym (EX) produkcji IMG PAN, mierniki wielofunkcyjne TESTO-435 i TESTO-445 firmy TESTO z zestawem sond przepływowych (0.0 ... 60 m/s) i temperaturowych (-20 ... +600 °C, 0 ... 100% RH).

Zakres prac związanych z pomiarami skuteczności wentylacji:

 • Zapoznanie się z terenem obejmującym badania (wizja lokalna) oraz dokumentacją dotyczącą badań,
 • Ustalenie programu badań i wszystkich używanych metod pomiarowych,
 • Wyznaczenie przekrojów pomiarowych i wykonanie otworów pomiarowych w wymagających tego przewodach,
 • Pomiar wymiarów liniowych dla określenia przekroju pomiarowego i kubatury pomieszczenia,
 • Pomiar prędkości powietrza (anemometrem skrzydełkowym, rurką Pitota z mikromanometrem, sondą termoanemometryczną) lub strumienia przepływu powietrza (balometrem),
 • Opracowanie kompletnych wyników pomiarów wraz z tabelarycznym zestawieniem wyników pomiarów w danym obiekcie i porównaniem ich z wartościami projektowymi lub z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.
 • W zakres prac często wchodzi inwentaryzacja istniejących instalacji wentylacyjnych na obiekcie (wykonanie dokumentacji rysunkowej w dwg).

Wykonujemy również pomiary jakości powietrza wewnętrznego (IAQ):

 • Pomiary temperatury i wilgotności miernikami różnych producentów w zależności od przyjętej metody pomiarowej,
 • Pomiary stężenia dwutlenku węgla CO2 miernikiem IAQ HD21AB firmy DeltaOhm,
 • Pomiary jakości powietrza w pomieszczeniach z wykorzystaniem miernika TESTO-435 współpracującego z sondą IAQ (temperatura, wilgotność względna, ciśnienie atmosferyczne, stężenie CO2), bezkierunkową sondą komfortu (prędkość powietrza w strefach przebywania ludzi), termometrem kulistym (temperatura odczuwalna) i sondą do pomiaru natężenia światła (oświetlenie)
 • Pomiary poziomu lotnych związków organicznych w pomieszczeniach (suma LZO, ang. TVOC) miernikiem ppbRAE Plus firmy RaeSystem (1ppb – 2000 ppm),
 • Pomiary czystości powietrza w pomieszczeniach licznikiem cząstek AeroTrak 9306-V firmy TSI.
 • Pomiary stężenia pyłu z wykorzystaniem pyłomierza AEROCET 831 (PM1, PM2.5, PM4, PM10 oraz pył całkowity),
 • Pomiary stężenia formaldehydu w pomieszczeniach miernikiem HTV firmy PPM TECHNOLOGY (0 – 10 ppm, 0 – 12,3 mg/m³)

Wszystkie używane przez nas w pracy mierniki posiadają niezbędne świadectwa wzorcowania lub fabryczne certyfikaty kalibracyjne. Przy opracowywaniu protokołów z pomiarów wykorzystujemy legalne oprogramowanie: Windows 7 HP, Microsoft Office 2013, Bricscad V19 PRO PL, FDBES Ventpack 5.0.