Pomiary jakości powietrza

Wadliwe systemy HVAC, materiały budowlane, farby, kleje, nowe dywany lub nowy sprzęt biurowy zmieniają jakość powietrza w pomieszczeniach. Oferujemy pomiary, które pomagają szybko i dokładnie ocenić podstawowe parametry IAQ: temperaturę, wilgotność, pomiar cząstek (PM) i stężenie gazów (CO2, lotne związki organiczne, formaldehyd). Utrzymanie jakości powietrza i poziomu komfortu może znacznie poprawić samopoczucie, kreatywność i produktywność użytkowników pomieszczenia.

miernik powietrza

Miernik jakości powietrza HD21AB

W szczególności wykonujemy następujące pomiary jakości powietrza wewnętrznego (IAQ):

  • pomiary temperatury i wilgotności miernikami różnych producentów w zależności od przyjętej metody pomiarowej (mierniki wielofunkcyjne TESTO-435 i 445)
  • pomiary stężenia dwutlenku węgla CO2 miernikiem IAQ HD21AB,
  • pomiary jakości powietrza w pomieszczeniach z wykorzystaniem miernika TESTO-435 współpracującego z sondą IAQ (temperatura, wilgotność względna, ciśnienie atmosferyczne, stężenie CO2), bezkierunkową sondą komfortu (prędkość powietrza w strefach przebywania ludzi), termometrem kulistym (temperatura poczernionej kuli) i sondą do pomiaru natężenia światła (oświetlenie),
  • pomiary poziomu lotnych związków organicznych w pomieszczeniach (suma LZO, ang. TVOC) miernikiem ppbRAE Plus (1 ppb ÷ 2000 ppm),
  • pomiary czystości powietrza w pomieszczeniach licznikiem cząstek AeroTrak 9306-V,
  • pomiary stężenia pyłu z wykorzystaniem pyłomierza AEROCET 831 (PM1, PM2.5, PM4, PM10 oraz pył całkowity),
  • pomiary stężenia formaldehydu HCHO w pomieszczeniach miernikiem HTV (0 ÷ 10 ppm, 0 ÷ 12,3 mg/m³).

pomiar jakości powietrza

Hałas jest jednym z czynników, które w negatywny sposób oddziałują na osoby przebywające w pomieszczeniach. Hałas może pochodzić m.in. od instalacji sanitarnych, wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych. Pomiary hałasu od urządzeń oraz instalacji całkującym za pomocą cyfrowego analizatora dźwięku DSA-50. Wykonany w technologii cyfrowej miernik poziomu dźwięku spełnia wymagania normy PN-EN 61672 dla klasy 1. Każdorazowo przeprowadzana jest kalibracja miernika za pomocą kalibratora KA-50, który spełnia wymagania normy PN-EN 60942 dla klasy 1.