Pomiary skuteczności wentylacji

Przeprowadzenie pomiarów parametrów powietrza jest podstawową drogą do oceny prawidłowości funkcjonowania instalacji wentylacyjnej. Na podstawie zmierzonych wydatków powietrza możemy określić poprawność pracy układu wentylacyjnego. Odpowiednia krotność wymiany powietrza w pomieszczeniach to komfort przebywania użytkowników w budynkach.
 

balometr ph721

Balometr PH-721

W szczególności wykonujemy prace pomiarowe związane z instalacjami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi:

 • pomiary skuteczności wentylacji – protokoły odbiorowe dla SANEPID-u,
 • Nadzoru Budowlanego, w ramach okresowych przeglądów budynków,
 • pomiary wydajności układów wentylacyjnych – bilanse powietrza wentylacyjnego dla biur, hal, magazynów, garaży, itp.,
 • pomiary wentylacji w szpitalach, klinikach, gabinetach lekarskich, pracowniach RTG, itp.,
 • pomiary instalacji wentylacyjnych niskociśnieniowych, w tym rekuperatorów w zastosowaniach domowych,
 • pomiary wentylacji w strefach zagrożonych wybuchem (lakiernie, magazyny farb, zakłady chemiczne, oczyszczalnie ścieków i in.) ,
 • pomiary prędkości przepływu (wydajności) powietrza zanieczyszczonego cząstkami stałymi, które powodują duże zapylenie (spaliny, instalacje odpylające) ,
 • pomiary powietrza wentylacyjnego w fermach drobiu – bilans powietrza, a także często wymagane pomiary temperatury i wilgotności,
 • pomiary stężenia dwutlenku węgla CO2 i amoniaku NH3.

pomiar skuteczności instalacji

Pomiary wentylacji wykonujemy wysokiej klasy przyrządami pomiarowymi, m.in. takimi jak:

 • balometr PH721 z zestawem dzwonów pomiarowych
  (42 ÷ 4250 m³/h),
 • balometr LoFlo
  (17 ÷ 850 m³/h),
 • balometr kompensacyjny DIFF 
  (10 ÷ 400 m³/h),
 • mikromanometr EBT721
  (±3735 Pa, 0.125 ÷ 40 m/s)  z zestawem sond spiętrzających Prandtla,
 • mierniki wielofunkcyjne TESTO-435 i TESTO-445 z zestawem kapturów pomiarowych oraz sond przepływowych (0.0 ÷ 60 m/s) i temperaturowych
  (-20 ÷ +600 °C, 0 ÷ 100% RH).

Balometr kompensacyjny DIFF to miernik przeznaczony do precyzyjnego pomiaru strumienia objętości powietrza wentylacyjnego i znajduje główne zastosowanie przy pomiarach instalacji niskociśnieniowych, w tym rekuperatorów. Balometr niweluje opór wywołany przystawieniem jego do mierzonej kratki. Wykonanie balometru zgodne jest z następującymi normami: PN-EN 12599 - Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. oraz PN-EN 14134 - Wentylacja budynków. Badania właściwości i kontrola wykonania instalacji wentylacji mieszkań.

Pomiary instalacji odpylających odbywają się z zastosowaniem specjalistycznych rurek prostych typu 160S współpracujących z mikromanometrem EBT-721.

Strefy zagrożone wybuchem wymagają zastosowania aparatury pomiarowej w wykonaniu iskrobezpiecznym i przeciwwybuchowym. W tym celu wykorzystujemy: anemometr skrzydełkowy µAS4 z wysięgnikiem WK6, miernik MiniAir z zestawem sond anemometrycznych oraz mikromanometry różnicowe DMU.

Wszystkie używane przez nas mierniki posiadają niezbędne świadectwa wzorcowania lub fabryczne certyfikaty kalibracyjne.

Zakres prac związanych z pomiarami skuteczności wentylacji:

 • zapoznanie się z terenem obejmującym badania (wizja lokalna) oraz dokumentacją dotyczącą badań,
 • ustalenie programu badań i wszystkich używanych metod pomiarowych,
 • wyznaczenie przekrojów pomiarowych i wykonanie otworów pomiarowych w wymagających tego przewodach,
 • pomiar wymiarów liniowych dla określenia przekroju pomiarowego i kubatury pomieszczenia,
 • pomiar prędkości powietrza (anemometrem skrzydełkowym, rurką Prandla z mikromanometrem, sondą termoanemometryczną) lub strumienia objętości powietrza (balometrem),
 • opracowanie kompletnych wyników pomiarów wraz z tabelarycznym zestawieniem wyników pomiarów w danym obiekcie i porównaniem ich z wartościami projektowymi lub z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

Wykonujemy również inwentaryzacje istniejących instalacji wentylacyjnych na obiektach wraz z wykonaniem dokumentacji rysunkowych (dwg, pdf).
Przy opracowywaniu protokołów z pomiarów wykorzystujemy legalne oprogramowanie: Windows 10, Microsoft Office 2021, Bricscad V20 PRO PL, Ventpack 5.0.

schemat wentylacji